Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemen voorwaarden voor scireservices.nl

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur en data - recovery activiteiten tussen enerzijds “Scire services V.O.F” en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door “Scire services V.O.F” uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.
  3. “Scire services V.O.F” accepteert geen algemene voorwaarden van klanten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door “Scire services V.O.F” uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
  4. Alle van “Scire services V.O.F” uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Bij acceptatie van de offerte door de klant en “Scire services V.O.F” komt slechts een overeenkomst tot stand.
  5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  6. De aansprakelijkheid van “Scire services V.O.F” beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake in geval van een omstandigheid waarvan “Scire services V.O.F” bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van “Scire services V.O.F” kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.
  7. Ingeval van overmacht is “Scire services V.O.F” gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de overeenkomst te verlangen.
  8. “Scire services V.O.F” is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. “Scire services V.O.F” is niet aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immaterieel, materieel of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart “Scire services V.O.F” tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat “Scire services V.O.F” ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van “Scire services V.O.F” beperkt is tot het bedrag van de door “Scire services V.O.F” aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.