Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemen voorwaarden voor scireservices.nl

  1. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.
  2. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.
  3. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is “Scire services V.O.F” gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop zal “Scire services V.O.F” de verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten, reparatiekosten, wijziging en/of upgradingkosten en opslagkosten met de klant verrekenen.
  4. “Scire services V.O.F” hanteert een indicatieve prijsopgave zoals de na onderzoek en analyse is verstrek. Tarieven en condities worden duidelijk kenbaar gemaakt aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.
  5. Op alle door “Scire services V.O.F” in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling contant of indien afgesproken betaling binnen 7 dagen na factuur. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat “Scire services V.O.F” overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.