Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemen voorwaarden voor scireservices.nl

  1. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, eventuele kosten van transport, kosten gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakking - en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles inclusief BTW. BTW wordt als aparte post op uw rekening vermeld. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
  2. “Scire services V.O.F” geeft voor afgifte van de computer(rand)apparatuur door de klant aan wat de minimale reparatie -, uitbreiding - en/of upgradingkosten zijn. “Scire services V.O.F” zal tevens een inschatting van de te verwachten kosten voor arbeid afgeven. Indien de probleemstelling bij afgifte door de klant van de computer(rand)apparatuur aan “Scire services V.O.F” niet duidelijk is, wordt zo snel mogelijk na ontvangst, de klant op de hoogte gebracht van de te verwachten kosten. Tevens geeft hij aan wat de verwachte doorlooptijd is.
  3. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan alleen de kosten die diende te worden gemaakt om een deugdelijk en verantwoordt onderzoek te garanderen. De gemaakte kosten zullen per post worden gespecificeerd door “Scire services V.O.F” . De computer-(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.
  4. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging alleen gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen . Garantie termijnen en garantievoorwaarden van de Hard en/of Software leverancier van “Scire services V.O.F” worden als grondslag gezien voor de door “Scire services V.O.F” verstrekte garantietermijn op de geleverde hard en software.
  5. “Scire services V.O.F” is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan “Scire services V.O.F” tot aan de ter beschikkingstelling door “Scire services V.O.F” aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van “Scire services V.O.F”. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd.
  6. Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
  7. Na de werkzaamheden ontvangt de klant een factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.
  8. Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport verschuldigd.